Urology Research & Practice
Original Article

The outcome of percutaneous nephrolithotomy on ≥50 mm staghorn and multiple calyceal stones

1.

Clinic of Urology, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Urol Res Pract 2018; 44: 148-152
DOI: 10.5152/tud.2017.84665
Read: 2741 Downloads: 801 Published: 25 July 2019

Abstract

 

Amaç: Elli milimetre ve üzeri böbrek taşlarında perkutan nefrolitotomi (PNL) operasyonunun başarı oranını belirlemek.

 

Gereç ve yöntemler: Ocak 2007 ile Aralık 2016 yılları arasında 24 hasta >50 mm’lik böbrek taşı nedeni ile opere edildi. Taşsızlık oranı ve komplikasyon oranı araştırıldı.

 

Bulgular: Hastaların 21’i (%87,5) erkek, 3’ü (%12,5) bayandı. On beş (%62,5) hastada sağ böbrekte, 9 (%37,5) hastada sol böbrekte taş gözlendi. Yirmi bir (%87,5) hasta tek giriş ile 3 (%12,5) hasta iki giriş ile opere edildi. Operasyonlar sonrasında 13 (%54) hasta taşsız olarak tespit edilirken, 11 (%46) hastanın rezidü taşa sahip olduğu saptandı. Rezidü taşı bulunan 11 hastanın 5’ine ESWL uygulanırken, 6’sına F-URS uygulandı. Ek tedaviler sonrasında 8 (%33,5) hastanın daha taşsız olduğu gözlendi. Toplamda taşsızlık oranı %87,5 olarak hesaplandı. Ortalama operasyon süresi 135,43 (85-240) dakikadır. Operasyon öncesi ve sonrası hemoglobin miktarları sırası ile 14,8 (12-16,7) ve 12,6 (9,3-15,5) olarak saptandı (p=0,001). Hastanede kalış süresi 6,04 (4-8) gündü. Dört hastada komplikasyon gözlendi (%16,6).

 

Sonuç: PNL, staghorn tipinde büyük taşlarda, dağınık şekilde çok sayıda kalikste bulunan büyük taşlara göre daha yüksek oranda taşsızlık sağlamaktadır.

 

Cite this article as: Kaya E, Ebiloğlu T, Zor M, Yalçın S, Coğuplugil AE, Bedir S. The outcome of percutaneous nephrolithotomy on ≥50 mm staghorn and multiple calicial stones. Turk J Urol 2018; 44(2): 148-52.

Files
EISSN 2980-1478